ČASOPIS

 

Časopis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru znanstveno-stručna je publikacija u kojoj se objavljuju znanstveni i stručni članci iz humanističkih, društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti i umjetnosti te prikaze knjiga i osvrte.

 

Kontinuirano izlazi od 2007. godine i svi brojevi časopisa Radovi od 2009. godine dostupni su online. Časopis je referiran na web portalu RH HRČAK https://hrcak.srce.hr/zavod-bjelovar (Prava korištenja: slobodan prisup CC-BY-NC. Cjeloviti tekst radova objavljenih u časopisu smije se besplatno koristiti uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Objavljivanje članaka se ne naplaćuje.), Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti link za DiZbi.HAZU (Izdanja zaštićena vodenim žigom Akademije. Korisnici je mogu bez naknade preuzimati.), Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu http://www.nsk.hr/ (Pristup dogovoriti s Knjižnicom).

 

Također Radovi su dostupni u međunarodnim bazama s otvorenim pristupom:

SCOPUS (Elsevier)

C.E.E.O.L (Central and Eastern Europen Online Library)

Google Scholar

OAJI (Open Academic Journal Index)

ERIH PLUS – (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

GIF (General Impact Factor)

DOAJ (Directory of Open Access Journals).

IC (Index Copernicus)

SLAVUS (Slavic Humanities Index)

Ovo je otvorena publikacija, što znači da je sav njen sadržaj besplatan korisnicima ili njihovim institucijama. Korisnicima je dozvoljeno čitanje, preuzimanje, kopiranje, distribuiranje, ispis, pretraga ili navođenje poveznica na pune tekstove članaka ili njihovo korištenje u druge zakonite svrhe, bez prethodnog traženja dozvole objavljivača ili autora. Ovo je u skladu s BOAI definicijom otvorenog pristupa.

 

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Učestalost izlaženja: Časopis izlazi jedanput godišnje.

 

Područja: Prirodne znanosti; Tehničke znanosti; Biomedicina i zdravstvo; Biotehničke znanosti; Društvene znanosti; Humanističke znanosti; Umjetničko područje.

Uredništvo i Urednički savjet časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru:

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr. sc. Slobodan Kaštela, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

(slobodan@hazu.hr)

Urednik:

Prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Bjelovar

(vstrugar@hazu.hr, zavodbj@hazu.hr)

 

Uredništvo:

Dr. sc. Vjenceslav Herout, Daruvar

(vjenceslav.herout@bj.t-com.hr)

Dr. sc. Tajana Pleše, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

(tplese@h-r-z.hr)

Dr. sc. Željko Karaula, Alca d. d., Bjelovar

(historik2000@gmail.com)

Dr. sc. Rudolf Kiralj, Veleučilište u Bjelovaru, Bjelovar

(rkiralj@vub.hr, rkiralj@yahoo.com)

Dr. sc. Tamara Marković, Hrvatski geološki institut, Zagreb

(tmarkovic@hgi-cgs.hr)

Dr. sc. Bali Lóránt, University of Pannonia Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary

(balilori@georgikon.hu)

Dr. sc. Petr Stehlík, Masaryk University, Brno, Czech Republic

(stehlik.Petr@phil.muni.cz)

Doc. dr. sc. Leszek Małczak, University of Silesia in Katowice, Institute of Slavic Studies,Sosnowiec, Poland

(leszek.malczak@us.edu.pl)

 

Urednički savjet:

Ilija Pejić, Narodna knjižnica Petar Preradović, Bjelovar

(ilija.pejic@knjiznica-bjelovar.hr)

Mladen Medar, Hrvatski P.E.N. centar u Zagrebu, Bjelovar

(medarmladen@gmail.com)

Bojana Hribljan, Bjelovarsko-bilogorska županija, Bjelovar

(bojana.hribljan@bbz.hr)

Valna Bastijančić Erjavec, Grad Bjelovar

(vberjavec@bjelovar.hr)

Dr. sc. Maja Cepetić Rogić, Centar za kulturu – Gradski muzej Čazma

(majac@muzejcazma.eu)

 

Upute autorima

https://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Radovi_Zavoda_za_znanstvenoistrazivacki_i_umjetnicki_rad_u_Bjelovaru.pdf

 

Upute za reference

https://hrcak.srce.hr/upute/upute_reference_Radovi_Zavoda_za_znanstvenoistrazivacki_i_umjetnicki_rad_u_Bjelovaru.pdf

Upute za recenzente

https://hrcak.srce.hr/upute/upute_recenzenti_Radovi_Zavoda_za_znanstvenoistrazivacki_i_umjetnicki_rad_u_Bjelovaru.pdf

 

Izjava o izdavačkoj etici i nesavjesnosti

https://hrcak.srce.hr/upute/etika_hr_Radovi_Zavoda_za_znanstvenoistrazivacki_i_umjetnicki_rad_u_Bjelovaru.pdf

Pregled izdanja po godinama Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru:

1 (2007.), 2 (2008.), 3 (2009.), 4 (2011.), 5 (2012.), 6 (2012.), 7 (2013.), 8 (2014.), 9 (2015.), 10 (2016.), 11 (2017.), 12 (2018.)

Pregled punog teksta članaka i prikaza

https://hrcak.srce.hr/zavod-bjelovar?lang=hr

Radovi zavod Bjelovar

Prvi broj Radova Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2007.) sadrži trinaest članaka s održanog znanstvenog skupa pod nazivom 250. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj 1756.-2006. Znanstveni je skup održan u Bjelovaru 7. prosinca 2006. pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Bio je to prvi znanstveni skup u organizaciji novoutemeljenog Zavoda u Bjelovaru.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2763

http://dizbi.hazu.hr/object/26491

 


Radovi zavod Bjelovar

U 2. broju časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad (2008.) objavljeno je trinaest  članaka sa znanstvenog skupa Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost koji je održan  u Bjelovaru 18. listopada 2007. i važan  su prinos upoznavanju i razumijevanju povijesnog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=3519

http://dizbi.hazu.hr/object/26489

 


Radovi zavod Bjelovar

Akademijin Zavod u Bjelovaru organizirao je 26. studenoga 2009. znanstveno savjetovanje pod nazivom Bjelovarsko-bilogorska županija: razvoj temeljen na znanju. Sedam izlaganja s tog znanstvenog savjetovanja, te prikazi i osvrti, objavljeno je u trećem broju časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2009.). Rezultati znanstvenih istraživanja omogućila su sagledavanje gospodarskog, obrazovnog i kulturnog stanja i razvoja  temeljenog na znanju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5050

http://dizbi.hazu.hr/object/26480

 


Radovi zavod Bjelovar

Četvrti broj časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2011.) sadrži trinaest članaka sa znanstveno-stručnog skupa Garić-grad i okolica – od srednjovjekovlja do suvremenosti koji je održan u Podgariću, 28. listopada 2010. U člancima su prikazane dosadašnje spoznaje i rezultati suvremenih istraživanja o jednoj od najstarijih srednjovjekovnih utvrda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali i Hrvatskoj. Osim toga članci su i važan doprinos proučavanju povijesti Garić-grada i općenito historiografiji, uvidu u arheološka istraživanja te osobitosti društvenih i prirodnih pojava i događaja.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6207

 

http://dizbi.hazu.hr/object/26532

 

 


Radovi zavod Bjelovar

U petom broju časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2012.) objavljena su izlaganja trojice autora (Petrić, H.; Holjevac, Ž.; Karaula, Ž.) sa znanstvenog kolokvija održanog 27. rujna 2011. u povodu Dana Grada Bjelovara pod nazivom Povijest Bjelovara – nove spoznaje. Izlaganja o novim povijesnim saznanjima u razvoju Bjelovara odabrane su teme autora nakon tri godine istraživačkoga rada na znanstvenom projektu. U ovom broju časopisa objavljena su, osim izlaganja sa znanstvenog kolokvija, dva članka i dva prikaza knjiga.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=6896

 


Radovi zavod Bjelovar

U 6. broj časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2012.) objavljena su izlaganja  sa znanstveno-stručnog skupa Poljoprivreda i šumarstvo – turizam – zaštita okoliša: stanje i perspektive u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji je održan 25. listopada 2012. Autori prikazuju podatke o aktualnom stanja i razvoju poljoprivrede, turizma i zaštite okoliša kao strateških područja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te ukazuju na perspektive njihova razvoja. Osim izlaganja objavljena su i dva iskustva iz prakse.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7296

 


Radovi zavod Bjelovar

U sedmom broju časopisa Radovi Zavoda (2013.) objavljeno je devetnaest izlaganja sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji je održan 14. studenoga 2013. u Bjelovaru.

Autori su u znanstvenim i stručnim radovima iz odabranih struka kliničke medicine i javnog zdravstva te suvremenih spoznaja  prikazali cjelovitiju sliku zdravlja i kvalitete života stanovništva te preporučili kako zdravlje i kvalitetu života unapređivati te negativne trendove mijenjati u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9222

 


Radovi zavod Bjelovar

Osmi broj časopisa Radovi Zavoda (2014.) sadrži šesnaest izlaganja i sedam priopćenja sa znanstveno-stručnog skupa Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija u Domovinskom ratu (26. rujna 2014.). Autori izlaganja i priopćenja prikazuju vojne, policijske i društvene događaje u Bjelovaru i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji tijekom Domovinskog rata, te valoriziraju ulogu i prinos Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije uspjehu Domovinskog rata u cjelini. Osim izlaganja i priopćenja objavljen je i prikaz knjige.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=10968

http://dizbi.hazu.hr/object/30089

 


Radovi zavod Bjelovar

Akademijin Zavod u Bjelovaru organizirao je 22. listopada 2015. znanstveni skup Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija u znanstvenim istraživanjima. Jedanaest izlaganja s tog skupa objavljeno je u 9. broj časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Bjelovaru (2015.),  a to su rezultati doktorskih disertacija koje su autori obranili poslije 2000. godine s tim što su empirijski istraživali društvene, prirodne i druge pojave i događaje s područja Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Osim izlaganja sa skupa objavljena su tri posebna članka, šest izlaganja u povodu obilježavanja 200. godišnjice rođenja Josipa Jurja Strossmayera i Deset godina od osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru te tri prikaza knjiga.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13120

http://dizbi.hazu.hr/object/30133

 


Radovi zavod Bjelovar

Deseti broj časopisa Radovi Zavoda (2016.) sadrži petnaest izlaganja sa znanstveno-stručnog skupa koji je održan 28. rujna 2016. pod nazivom Znamenite osobe u povijesti Grada Bjelovara s posebnim osvrtom na članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa šireg bjelovarskog područja: u povodu obilježavanja 260. obljetnice Grada. Autori su prikazali život i djelo znamenitih osoba rođenih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (književnici, pjesnici, pripadnici crkvenih redova, političari, znanstvenici, fotografi, nakladnici i liječnici) te 11 članova Hrvatske akademije sa širega bjelovarskog područja, odnosno današnje Bjelovarsko-bilogorske županije. Objavljena su i tri autorska članka te četiri  prikaza i osvrta.

 

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=15547

http://dizbi.hazu.hr/object/37149

 


Radovi zavod Bjelovar

Akademijin Zavod u Bjelovaru organizirao je 28. rujna 2017. znanstveni skup pod nazivom Odgoj i obrazovanje: interdisciplinarne perspektive. Sedamnaest izlaganja s tog znanstvenog skupa, te četiri prikaza i osvrta, objavljeno je u jedanaestom broju časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2017.). S obzirom na važnost središnje teme časopisa, a to su odgoj i obrazovanje, časopis bi mogao biti zanimljiv i koristan znanstvenicima u odgoju i obrazovanju, prosvjetnim djelatnicima ali i širem krugu čitatelja. Časopis između ostalog sadrži i Zaključke sa skupa: Odgoj i obrazovanje: bjelovarsko priopćenje, Kazalo ključnih riječi na hrvatskom i engleskom jeziku i Upute suradnicima (autorima i recenzentima) također na hrvatskom i engleskom

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16666

PDF – Školske novine, Broj 35, Zagreb, 13. studenoga 2018., str. 29

 


Radovi zavod Bjelovar

Akademijin Zavod u Bjelovaru organizirao je 28. rujna 2018. znanstveno-stručni skup Prilozi za povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Dvanaest izlaganja s tog skupa objavljena su u dvanaestom broju časopisa Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (2018.). Rezultatima znanstvenih istraživanja prikazana je povijest pet gradova Bjelovarsko-bilogorske županije, njihova povezanost i tendencije suvremena razvoja. U časopisu su objavljena i dva članka (Vladimir Strugar) u rubrici Prikazi i osvrti i to o predstavljanju knjige Željka Karaule Rudolf Bićanić: intelektualac, ideolog, anifašist, ekonomist i osvrt o festivalu povijesti, koji se ostvaruje pod nazivom Kliofest s ciljem popularizacije povijesne znanosti.

Dostupno:

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17495

 


Radovi zavod Bjelovar

U ovom broju Radova (br. 13.) objavljeno je devet članaka koje su autori prezentirali na znanstveno-stručnom skupu 28. rujna 2018. pod nazivom Prilozi za povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovdje objavljeni članci zajedno sa člancima objavljenim u Radovima br. 12, zaokružena su cjelina koja nam dopušta zaključiti kako je znanstveno-stručni skup Prilozi za povijest gradova Bjelovarsko-bilogorske županije ispunio očekivanja dajući vrijedan prinos sintezi o povijesnim zbivanjima na području Bjelovarsko-bilogorske županije, čime je u velikoj mjeri popunjena praznina u povijesnim istraživanjima. U nastavku nalaze se dva rada kojih predmet istraživanja pripada odgoju i obrazovanju (Milan Matijević i Daria Tot). U trećem dijelu, Prikazi i osvrti, nalazi se pet članaka gdje izdvajamo obilježavanje 200. godišnjice rođenja Ivana viteza Trnskog te Kliofest 2019.

 

Dostupno:

 


Radovi zavod Bjelovar

Radovi Zavoda u Bjelovaru (2020.)

U godini koju ćemo pamtiti po brojnim izazovima uzrokovanim pandemijom COVODA 19 i „novom normalnom“ Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru uspio je ostvariti zacrtane ciljeve.

Objavljen je četrnaesti broj časopisa Radovi. Inspiriran je znanstvenim skupom pod nazivom Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: kojim putem ići? Petnaesti je to znanstveni skup u organizaciji bjelovarskog Zavoda (održan je 6. lipnja 2019.) i vrlo značajan jer progovara o aktualnoj temi; razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije koja najviše ovisi o gospodarskom razvoju. U ovom broju časopisa objavljeno je dvanaest članaka, od čega deset sa znanstvenih skupova koji su održani 2018. u 2019.godine. Prof. dr. sc. Vladimir Strugar i prof. dr. sc. Slobodan Kaštela pripremili su tekst Poruke sudionika sa znanstvenog skupa Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije: kojim putem ići? koje mogu biti korisna informacija o znanstvenim osnovama daljnjeg razvoja. Objavljena su i dva članka koja nisu vezana za skup održan 2019. Prvi je članak akademika Dragutina Feletara i dr. sc. Petra Feletara o demografskim kretanjima u svih pet gradova Bjelovarsko-bilogorske županije, a drugi dr. sc. Gorana Jakovljevića u kojem se prikazuje simbolizam jajeta kroz kozmogonijske mitove mnogih civilizacija. U rubrici Prilozi i osvrti prof. dr. sc. Vladimir Strugar piše o knjizi dr. sc. Željka Karaule Povijest Grubišnog Polja: srednjovjekovno trgovište, vojna općina, slobodni grad ( 2019.) ocjenjujući je značajnim prilogom historiografiji i publicističkoj literaturi o prošlosti Grubišnog Polja.