Dragutin Feletar

Akademik, voditelj


Akademik Dragutin FELETAR (Veliki Otok, općina Legrad, 10. srpnja 1941.) doktorsku disertaciju obranio je (1982.) na Geografskom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu, za redovitog sveučilišnog profesora izabran je 1992., a 1999. u redovitog profesora u trajnom zvanju. Bio je dekan PMF-a, član Senata i Rektorskog kolegija Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Saveza geografskih društava Hrvatske i urednik brojnih časopisa (Geografski glasnik, Podravina, Meridijani, Rad). Za svoj rad primio je brojna priznanja i nagrade. Izabran za člana suradnika HAZU (2006.), a za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2016.). Glavni i odgovorni urednik časopisa Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2019. voditelj je Odsjeka za etnologiju, a od 2020. voditelj Akademijinog Zavoda u Bjelovaru.

http://zavodbjelovar.com/wp-content/uploads/2020/11/D_F_zivotopis.pdf

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/59160

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=19175

http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/dfeletar

https://dizbi.hazu.hr/a/?pc=i&id=43853

Vladimir Strugar

Prof. dr. sc. Zavod za znanstvenoistrazivacki i umjetnicki rad u Bjelovaru, upravitelj


Vladimir Strugar

Dr. sc. Vladimir Strugar (Bjelovar, 19. studenoga 1946.), izvanredni profesor, doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci iz područja pedagogije (1991.), član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2018.), znanstveni savjetnik, upravitelj Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, potpredsjednik Znanstvenog vijeća Zavoda, urednik časopisa Radovi Zavoda i edicije Posebna izdanja Zavoda.

http://www.wikiwand.com/hr/Ministarstvo_znanosti_i_obrazovanja

http://www.iep.hr/autori-7/vladimir-strugar-33/

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=58470

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/156775?report=1

http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/vladimir_strugar

Dr. sc. Željko Karaula


Dr. sc. Željko Karaula (Bjelovar, 26. lipnja 1973.),  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio studij povijesti i filozofije, a doktorirao na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2015.), znanstveni suradnik, član Uredništva časopisa Radovi Zavoda i odgovorni urednik časopisa Zbornik Janković ogranka Matice hrvatske iz Daruvara. Dopisni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU) iz Crne Gore i vanjski suradnik Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima.

https://danu.co.me/clanovi

http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=20830

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|karaula%2C+%C5%BEeljko|text|author

https://hrstud.academia.edu/ŽeljkoKaraula

https://hr.wikipedia.org/wiki/Željko-Karaula_(povjesničar)

Dr. sc. Vjenceslav Herout


Dr. sc. Vjenceslav Herout (Daruvarski Brestovac, 10. rujna 1943.),  završio studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u Češkoj na Filozofskom fakultetu Palacky u Olomoucu stekao znanstveni stupanj doktora filozofije (2007.), član Uredništva časopisa Radovi Zavoda i suurednik Zbornika Janković iz Daruvara.

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/10698?locale=en

https://www.mzv.cz/zagreb/hr/ceska_manjina_u_republici_hrvatskoj/vjenceslav_herout_jedan_od_ovogodisnjih.html

Dr. sc. Rudolf Kiralj


Dr. sc. Rudolf Kiralj (Bjelovar, 6. svibnja 1966.), diplomirao iz područja fizičke kemije (računalne metode) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1991.) i na istom fakultetu doktorirao u znanstvenom polju kemija (1999.),  viši predavač na Veleučilištu u Bjelovaru, član Uredništva časopisa Radovi Zavoda.

https://vub.hr/nastavnici-sestrinstvo/studij/rudolf-kiralj

https://www.researchgate.net/profile/Rudolf_Kiralj

Dr. sc. Tamara Marković


Dr. sc. Tamara Marković, (Bjelovar, 14. travnja 1974.), diplomirala iz područja geološkog inženjerstva na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu (1999.) i na istom fakultetu doktorirala u znanstvenom polju rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo  (2007.),  znanstvena savjetnica na Hrvatskom geološkom institutu u Zagrebu, član Uredništva časopisa Radovi Zavoda.

https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=15322

http://www.geologija.hr/hr/odsjek_hidrogeologija.php

Doc. dr. sc. Leszek Małczak


Doc. dr. sc. Leszek Małczak (Lubliniec, 1971.), diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Šleske, doktor iz humanističkih znanosti, docent na Odsjeku za teoriju književnosti i prevođenja, zamjenik ravnatelja Zavoda za slavensku filologiju na Sveučilištu Silesije za obrazovanje.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ma%C5%82czak

http://www.slaw.us.edu.pl/pl/dr-hab-leszek-malczak/

Dr. sc. Tajana Pleše


Dr. sc. Tajana Pleše (Zagreb, 28. lipnja 1976.), diplomirala iz područja povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2001.) i na istom fakultetu doktorirala iz znanstvenog polja arheologije (2010.), ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavodaznanstveni suradnik, članica Uredništva časopisa Radovi Zavoda.

http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/ustroj/ured-ravnatelja/2122-dr-sc-tajana-plese

http://h-r-z.academia.edu/TajanaPle%C5%A1e

Dr. sc. Petr Stehlík


Dr. sc. Petr Stehlík (Jablonec nad Nisou, Češka, 4. travnja 1978.),  doktorirao iz područja opće povijesti na Filozofskom fakultetu Masarykova sveučilišta u Brnu (2012.), zaposlen na tamošnjem Odsjeku za slavistiku, član Uredništva časopisa Radovi Zavoda.

https://www.muni.cz/lide/40258-petr-stehlik/zivotopis

Dr. sc. Bali Lóránt


Dr. sc. Bali Lóránt, Ph. D., (Nagykanizsa 22. prosinca 1981.), doktorirao iz područja  hrvatsko-mađarsko prekogranične suradnje na Prirodoslovnom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu, godine 2010; zaposlen u Keszehelyu na Georgikon fakultetu Sveučilišta Pannonie, član Uredništva časopisa Radovi Zavoda.

http://www.georgikon.hu/

http://www.magyarhorvatok.hu/hu/node/2853

Mr. sc. Tatjana Badrov


Mr. sc. Tatjana Badrov (Bjelovar, 6. srpnja 1965.), završila studij pedagogije (1989.) i magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2008.), prodekanica i viši predavač na Veleučilištu u Bjelovaru, članica Znanstvenog vijeća Zavoda (predstavnica Grada Bjelovara).

https://vub.hr/nastavnici-mehatronika/studij/tatjana-badrov

Mladen Medar


Mladen Medar (Bjelovar, 4. prosinca 1951.), diplomirao arheologiju te povijest umjetnosti i teoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru,  član Hrvatskoga P.E.N. centra,  član Uredništva časopisa Radovi Zavoda.

http://library.foi.hr/m3/mda1.php?B=31&css=&dlib=&vrsta=&grupa=&H=&rbr=&A=0000000061

Valna Bastijančić Erjavec


Valna Bastijančić Erjavec (Pula, 26. listopada 1972.), diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na Odsjeku za likovnu kulturu (1988.), zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara, članica Uredničkog savjeta časopisa Radovi Zavoda.

https://www.bjelovar.hr/gradska-uprava/zamjenici-gradonacelnika/

Bojana Hribljan


Bojana Hribljan (Bjelovar, 16. listopada 1965.), diplomirala povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije, članica Uredničkog savjeta časopisa Radovi Zavoda.

http://bbz.hr/ustrojstvo-zupanije/detaljnije/zamjenici-zupana

Dr. sc. Maja Cepetić Rogić


Dr. sc. Maja Cepetić Rogić (Zagreb, 29. travnja 1984.), diplomirala iz područja povijesti umjetnosti i češkog jezika i književnosti (2008.) te muzeologije (2010.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na istom fakultetu stekla je akademski stupanj doktora humanističkih znanosti (2015.), znanstveni suradnik, kustosica u
Centru za kulturu – Gradski muzej Čazma.

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/312631
https://unizg.academia.edu/MajaCepeticRogic